Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP B-MADE


Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Ondernemingsgegevens

Artikel   3 – Algemene bepalingen

Artikel   4 – Verloop bestelling

Artikel   5 – Aanbod

Artikel   6 – Prijs

Artikel   7 – Betaling

Artikel   8 – Levering en uitvoer

Artikel   9 – Eigendomsvoorbehoud en overgang van risico

Artikel 10 – Herroepingsrecht

Artikel 11 – Garantietermijn

Artikel 12 – Klachtenregeling

Artikel 13 – Geschillenregeling

Artikel 14 – Wijzigingen van de algemene voorwaarden

BIJLAGE 1 : MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanbod: een aanbieding van een bepaald goed door aan een bepaalde prijs, indien de Klant dit aanvaardt komt er overeenkomst tot stand;

2. Aankoopprijs: de prijs van elk Product wordt weergegeven op de website in Euro, exclusief verzendingskosten; 3. Algemene Voorwaarden: een onderdeel van de overeenkomst die specifieke zaken regelen;

4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, dit komt overeen met 14 dagen;

5. Consument: iemand die iets koopt niet voor zijn of haar beroep of bedrijf, maar voor persoonlijk gebruik;

6. Cookies: tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst

7. Dag: kalenderdag;

8. Directe kosten: kosten die rechtstreeks doorberekend kunnen worden aan de product eenheden

9. Direct marketing: reclame maken voor producten door potentiële Klanten direct en persoonlijk te benaderen

10. Exclusief BTW- BTW niet inbegrepen;

11. Garantie: een door B-Made aangegane verbintenis om de betaalde prijs terug te betalen, te herstellen of te vervangen indien er een gebrek aan de overeenstemming is;

12. Gebrek: een niet overeenstemming met de beschrijving;

13. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

14. Inclusief BTW- btw inbegrepen; 15. Klant: bezoeker van de e-commerce website ;

16. Matiging: een clausule die niet geldig is, omzetten naar een geldige clausule;

17. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die B-Made ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;

18. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in dit geval B-made;

19. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij tot en met de totstandkoming uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

20. Technieken voor communicatie op afstand: Ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van onderneming en consument, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen;

21. Website: https://www.bmade-handgemaakt.be/ dit is de webwinkel waarbij : Britt Van Braeckel handgemaakte kleding en droogbloemen aanbiedt en Klanten bestellingen kunnen plaatsen.

 

 Artikel 2: Ondernemingsgegevens

Naam: Geert Van Braeckel

Bedrijfsnaam: Drankenhandel Gerto

Adres:  Averbodesesteenweg 56, 2230 Herselt
Email: info@bmade-handgemaakt.be

Telefoonnummer: 0498 85 06 96

BTW nummer: BE 0415.141.093

 

Artikel 3: Algemene bepalingen

3.1 De e-commerce GeertVan Braeckel, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te  Averbodesesteenweg 56, 2230 Herselt met  btw nummer : BE0415.141.093 die u hieronder kunt vinden, zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van https://www.bmade-handgemaakt.be/ .  U kunt deze algemene voorwaarden afprinten of wij kunnen op uw verzoek ook een schriftelijk exemplaar toezenden.

 

3.2 Wanneer u een bestelling plaatst, moet u uitdrukkelijk instemmen met de algemene voorwaarden. Hierbij geeft u te kennen met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord te gaan en u verklaart eveneens de taal van de algemene voorwaarden te beheersen. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Geert Van Braeckel aanvaard zijn.

 

 

Artikel 4: verloop bestelling

De bestelprocedure via de website https://www.bmade-handgemaakt.be/ verloopt als volgt:

• Duid het gewenste product aan

• Kies de juiste product variant; maat, kleur, ontwerp.

• Voeg de gekozen product variant toe aan de online winkelwagen.

• Eens alle gewenste producten zich in de winkelwagen bevinden gaat u naar de winkelwagen om af te rekenen.

• Klik op afrekenen.

• Vul de gevraagde facturatiegegevens in.

• Kies de betalingswijze en betaal.

• Als u de bestelling heeft afgerond zal u een mail krijgen met een overzicht van het

geplaatste order.

• Van zodra de betaling door ons is ontvangen zal u bestelling verwerkt worden.

• Eens de bestelling verwerkt is,  krijgt u van ons een mail dat de bestelling verzonden is.

 

 

Artikel 5: Aanbod

5.1Elk aanbod is vrijblijvend. Drankenhandel Gerto is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Als de Klant een bestelling plaatst, aanvaardt hij het aanbod. Drankenhandel Gerto behoudt zich echter wel het recht voor om uw bestelling niet te accepteren als:

  • De door de klant ingevulde informatie niet correct of volledig is en als  B-made twijfelt aan de juistheid van deze informatie;
  • De klant een eerdere betalingsverplichting niet heeft nagekomen;
  • De klant heeft de levering van een eerdere bestelling niet geaccepteerd en / of heeft een eerdere bestelling niet opgehaald;
  • Het door de klant aangegeven afleveradres is in een land waar B-Made niet bezorgd.

Organisatie Mooi-Gemarkt: B-made is gerechtigd voor het organiseren van ambachtenmarkten. Inschrijving is €45, laattijdige annulatie = volledige factuur betalen. 

 

5.2  Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via https://www.bmade-handgemaakt.be/ .

 

5.3 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door B-Made. Geert Van Braeckel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

5.4  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

 

Artikel 6: Prijs

6.1 De prijs van elk product wordt weergegeven op de https://www.bmade-handgemaakt.be/ in Euro en is inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze prijs is exclusief verzendingskosten en geldt in alle landen.

 

6.2 Elke korting of aankoopbon aan de Klant toegekend, wordt in vermindering gebracht van de Aankoopprijs

 

6.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.


6.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

                                                                                                                

 

Artikel 7: betaling

7.1 De Klant dient het verschuldigde bedrag te storten op  rekeningnummer BE98 8600 1024 4693 en  heeft hiervoor de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- Bancontact

- Visa

- IDeal

- MasterCard 

- Belfius mobile app

- KBC touch

 

Artikel  8: levering en uitvoer

De verzendingskosten bedragen (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van derden):

-Voor een bestelling met leveringsadres binnen 10 km van Blauberg: gratis

-Voor de andere bestelling in België: 5,00 euro. Boven €80 gratis verzending.

-Voor een bestelling in Nederland: 8,00 euro. Boven €100 gratis verzending

 

 

8.2 Bestellingen die buiten de Europese Unie worden geleverd, kunnen onderhevig zijn aan extra toeslagen en / of belastingen. Deze toeslagen en / of belastingen worden nadrukkelijk niet meegerekend in de totaalprijs genoemd in artikel 6. Eventuele extra kosten op basis van deze toeslagen en / of belastingen zijn voor uw rekening en risico.

 

 8.3 Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling en de betaling van de goederen.

 

8.2 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 

8.3 Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan B-Made via info@bmade-handgemaakt.be.

 

8.4 B-Made vrijwaart zich voor alle schade of verlies die voortvloeit door derden bij de levering, deze zal dan ook niet door ons vergoed worden.

 

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud en  overgang van risico

9.1 De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, ongeacht de leveringsdatum van voornoemd product, de exclusieve eigendom van Britt Van Braeckel

 

 

9.2 De Klant verbindt er zich toe, zo nodig derden, op het eigendomsvoorbehoud van B-Made te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

9.3  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. De poststempel geldt als bewijs voor de leveringsdatum. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door B-Made was bepaald.

 

 

Artikel 10: Herroepingsrecht

10.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument

artikelen aankopen bij https://www.bmade-handgemaakt.be/ , hierbij vindt er een overeenkomst op afstand plaats.

 

10.2 De Klant heeft volgens artikel VI. 47 WER het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

10.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant : 

  • ofwel een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring  sturen per post ( Averbodesesteenweg 56, 2230 Herselt) en per e-mail (info@bmade-handgemaakt.be)
  • ofwel elektronisch invullen en opsturen via onze website https://www.bmade-handgemaakt.be/.  Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de klant per e-mail een bevestiging van zijn herroeping sturen.

De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (zie   bijlage 1), maar is hiertoe niet verplicht. Het volstaat dat de klant zijn mededeling tot herroeping binnen de 14 dagen verzonden heeft.

 

 

10.4 Ingeval van opzegging moet de klant de producten terugzenden naar  Averbodesesteenweg 56, 2230 Herselt of overhandigen aan Geert Van Braeckel binnen de 14 kalenderdagen nadat hij zijn herroepingsbeslissing aan B-Made heeft meegedeeld. Het volstaat als de goederen teruggezonden worden binnen de 14 kalenderdagen. De directe  kosten die ontstaan uit het  terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Klant.

 

10.5 De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking,

met alle erbij geleverde accessoires, gebruiksaanwijzingen en het originele prijslabel.  Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt B-Made zich het recht voor om  de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren en passen, maar niet mag gebruiken. Dit is vergelijkbaar met wat hij in een winkel zou mogen doen.

 

10.6 Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal B-Made alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat B-Made op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Geert Van Braeckel behoudt zich de mogelijkheid om de terugbetaling uit te stellen totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

10.7 B-Made betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

10.8 De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

• de levering  van goederen die vervaardigd zijn  volgens specificaties van de Klant vervaardigde of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

• overeenkomsten waarbij de Klant Geert Van Braeckel specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten.

 

 

Artikel 11: Garantie

11.1 De Klant kan de verkoper aanspreken voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich manifesteert binnen de 2 jaar na levering.  Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

 

11.2 De Klant moet B-Made op de hoogte stellen binnen de 2 maanden via mail (info@bmade-handgemaakt.be) na ontdekking van het gebrek aan overeenstemming. Indien de Klant nalaat dit binnen 2 maanden te melden aan B-Made verliest  hij het recht op herstelling of vervanging.

 

11.3 Wanneer de consument de melding van het gebrek heeft gedaan binnen de 2 maanden, heeft hij een jaar vanaf de vaststelling van het gebrek om zijn rechtsvordering in te stellen. Deze termijn kan wel niet verstrijken voor de termijn bedoeld in 11.1.

 

11.4 De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing

  • op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen of door het gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding;
  • aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud;
  • als de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

11.5 De website stelt alles in het werk om de producten zo exact mogelijk te omschrijven en te tonen. Het is echter onmogelijk om de reële kleur van de producten geheel natuurgetrouw op het scherm weer te geven. Bovendien hangt de kleurweergave af van het door de klant gebruikte computermateriaal, zodat B-Made niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de betrouwbaarheid van de kleuren. De aan de producten gekoppelde documenten (afbeeldingen, teksten en andere beschrijvende elementen) zijn bedoeld ter illustratie en houden geen contractuele verbintenissen in.

 

11.6 Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

 

Artikel 12: Klantendienst

12.1 De klantendienst van B-Made is bereikbaar op het telefoonnummer nummer, via e-mail op info@bmade-handgemaakt.be of per post op het volgende adres:  Averbodesesteenweg 56, 2230 Herselt.

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Geert Van Braeckel zal elke klacht binnen de 14 werkdagen behandelen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 

Artikel 13: Geschillenregeling

13.1 De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

13.2 In geval van geschil, zal eerst  gezocht worden naar een minnelijke oplossing, enkel indien dit niet mogelijk zou zijn, kan er overgegaan worden naar een gerechtelijke geschillenbeslechting(zie 13.3 en verder).

 

13.3 Het Belgische consumentenrecht is van toepassing op geschillen tussen consument en verkoper. Indien de consument in het buitenland woont, is Het Weens Koopverdrag van toepassing.

 

13.4 De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

13.5 De consument aanvaardt om elk geschil met betrekking tussen hem en B-Made, uitsluitend aanhangig te maken bij de rechtbanken van Brussel.

 

 

Artikel 14 – Wijzigingen van de algemene voorwaarden

14.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Er zal ook altijd de voorkeur gegeven worden aan de matiging van de nietige bepaling tot wettige clausules.

 

14.2 B-Made kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden zal altijd gepubliceerd worden op https://www.bmade-handgemaakt.be/ .De Klant gaat bij het plaatsen van een bestelling akkoord met de algemene voorwaarden die op dat moment gepubliceerd zijn.

 

 

BIJLAGE 1 : MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt

herroepen.

Aan B-Made, Geert Van Braeckel,  Averbodesesteenweg 56, 2230 Herselt:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop

van de volgende goederen herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Datum :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]: Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

© 2021 - 2024 B-Made | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel